...صدای خنده های ما اینجا باهم ، برای هم ، دوباره از نو می نویسیم ... این چند سال که همدیگه رو پیدا کردیم باهم خندیدیم ، باهم اشک ریختیم ، باهم خوش بودیم ، باهم تفریح کردیم و .... و حالا باهم می نویسیم . اینجا یه دیواره که قراره پر بشه از یادگاری های ما! این یادگاری ها رو با تو تقسیم می کنیم ، لطفا لبخند فراموش نشه! امضا : هورام ، دریا و سمیه http://sedayekhande.mihanblog.com 2019-09-18T00:06:14+01:00 text/html 2014-07-13T07:02:35+01:00 sedayekhande.mihanblog.com هورام فاتحی به افتخار ما مشهدیا... http://sedayekhande.mihanblog.com/post/189 <div align="center"><font size="5">"توتاره تو پتو بتکن پتورم با توتا بیارتو"<br><br><b><font size="4">یعنی چی؟؟<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>دستورالعمل یک مشهدی برای جمع آوری توت داخل پتو!!<br><br><span style="background-color: rgb(255, 102, 0);">(ینی ما مشدیا معرکه ایم..به افتخارمون<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/41.gif" height="39" width="39">)</span></font></b></font></div> text/html 2014-07-13T06:59:46+01:00 sedayekhande.mihanblog.com هورام فاتحی جدیدا.. http://sedayekhande.mihanblog.com/post/188 <div align="center"><font size="4">تازگیا انتخاب بین بد و بدتر که نیس....</font><br><br><font size="4">بین عن و عن تره...</font><br><font size="4">.<br>.<br>.<br>.<br>والّا</font><br></div> text/html 2014-01-18T10:58:46+01:00 sedayekhande.mihanblog.com دریا شیعه زاده ساده که باشی http://sedayekhande.mihanblog.com/post/187 <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: small; "><strong><span data-ft="{" dir="rtl" data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3]"><span class="UFICommentBody" data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0]"><span data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[0]"><span data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[0].[0]">ساده كه باشی . . . .</span><br data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[0].[2]"><span data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[0].[3]">.</span></span><span data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[3]"><span data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[3].[0]"><br data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[3].[0].[0]"><span data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[3].[0].[1]">.</span><br data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[3].[0].[2]"><span data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[3].[0].[3]">.</span><br data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[3].[0].[4]"><span data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[3].[0].[5]">.</span><br data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[3].[0].[6]"><span data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[3].[0].[7]">.</span><br data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[3].[0].[8]"><span data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[3].[0].[9]">.</span><br data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[3].[0].[10]"><span data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[3].[0].[11]">.</span><br data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[3].[0].[12]"><span data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[3].[0].[13]">.</span><br data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[3].[0].[14]"><span data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[3].[0].[15]">.</span><br data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[3].[0].[16]"><span data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[3].[0].[17]">.</span><br data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[3].[0].[18]"><span data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[3].[0].[19]">.</span><br data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[3].[0].[20]"><span data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[3].[0].[21]">.</span><br data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[3].[0].[22]"><br data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[3].[0].[23]"><span data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[3].[0].[24]">ته دیگ ماكارانیت را میخورند و&nbsp;</span></span></span></span></span></strong></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: small; "><strong><span data-ft="{" dir="rtl" data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3]"><span class="UFICommentBody" data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0]"><span data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[3]"><span data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[3].[0]"><span data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[3].[0].[27]">میگویند:&nbsp;</span></span></span></span></span></strong></span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: small; "><strong><span data-ft="{" dir="rtl" data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3]"><span class="UFICommentBody" data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0]"><span data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[3]"><span data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[3].[0]"><span data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[3].[0].[30]">چرب است تو نخور:)))</span></span></span></span></span></strong></span><div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: small; "><strong><span data-ft="{" dir="rtl" data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3]"><span class="UFICommentBody" data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0]"><span data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[3]"><span data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[3].[0]"><span data-reactid=".r[31h0x].[1][3][1]{comment805640622794694_9691346}.[0].{right}.[0].{left}.[0].[0].[0][3].[0].[3].[0].[30]"><br></span></span></span></span></span></strong></span></div><div><font class="Apple-style-span" color="#333333" face="Tahoma" size="2"><b>+ شهراورد دردآور! ... هههههعی! ... باز هم &nbsp;0 - 0&nbsp;</b></font></div> text/html 2013-12-24T10:26:54+01:00 sedayekhande.mihanblog.com هورام فاتحی در پاکستان.. http://sedayekhande.mihanblog.com/post/186 <div align="center"><font size="4">تبلیغات در پاکستان:<br><br>کلاس کجا ثبت نام کنم؟؟<br><br>منفجران فجیر<br><br>کجا؟<br><br>منفجران فجیر<br><br>چی؟؟<br><br>منفجران فجیر<br><br>تلفن:انفجار ،2تا بمب...<br><br></font><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333" face="Tahoma"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333" face="Tahoma"><p align="center"><a href="http://parsskin.com" target="_blank"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/yahoo/4/73.gif" border="0" height="22" width="74"></a></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p></font></font></span><br></div> text/html 2013-12-24T10:21:53+01:00 sedayekhande.mihanblog.com هورام فاتحی شماها معرکه این.. http://sedayekhande.mihanblog.com/post/185 <div align="center"><font size="4">متداول ترین سوالی که پسرا از دبیر دینیشون می پرسیدن...:<br>آقا صیغه ی محرمیت رو خودمونم می تونیم بخونیم؟؟؟<br>ینی ولله شماها معرکه اید..:)))<br><br></font><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333" face="Tahoma"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333" face="Tahoma"><p align="center"><a href="http://parsskin.com" target="_blank"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/yahoo/5/7.gif" border="0" height="19" width="36"></a></p></font></font></span><br></div> text/html 2013-12-24T10:13:12+01:00 sedayekhande.mihanblog.com هورام فاتحی بشین کنار رفیق.. http://sedayekhande.mihanblog.com/post/184 <div align="center"><font size="4">بینیش بینیم دریا جوجو....<br><br>بجون خودم سنشونم قد نمیده ها...هم فقط میگن:6 تاییا 6 تاییا...<br>خُنُکا...<br>چیز جدید یاد ندارین؟؟افتخار جدید چی دارین؟؟<br>بله عاقا پرسپولیس قهرمان میشه اگه جدول برعکس بشه..خخخ</font><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333" face="Tahoma"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333" face="Tahoma"><p align="center"><a href="http://parsskin.com" target="_blank"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/yahoo/5/75.gif" border="0" height="18" width="18"></a></p><p align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></p><p align="center"><font color="#3366FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>جمعی در بیابانی نشسته بودند که گروهی را باد برد..مریدان فریاد برآوردند یا شیخ:چرا آنها را باد با خود برد؟شیخ جواب داد:چون آنها استقلالی بودند..گفتند یا شیخ پس ما چون قوی هستیم باد مارا نبرد؟؟شیخ فرمود:خیر چون شما پرسپولیسی هستید و سوراخ..باد از شما عبور میکند...خخخخ</b></span></font></p><p align="center"><font color="#3366FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>بزن به افتخار اس اس آسیا..</b></span></font><br><a href="http://parsskin.com" target="_blank"></a></p></font></font></span></div> text/html 2013-11-24T14:48:35+01:00 sedayekhande.mihanblog.com دریا شیعه زاده پیسر پیسر قند عسل! خخخ http://sedayekhande.mihanblog.com/post/182 <div class="clearfix mbs pbs _1_m" style="zoom: 1; padding-bottom: 5px; margin-bottom: 5px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(229, 229, 229); color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 14px; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); "><div class="_3dp _29k" style="display: table-cell; vertical-align: top; width: 10000px; "><div class="_1_n fsm fwn fcg" style="font-size: 11px; font-weight: normal; color: gray; line-height: 15px; "><a data-hover="tooltip" aria-label="Public" class="uiStreamPrivacy inlineBlock fbStreamPrivacy fbPrivacyAudienceIndicator _1_o" href="https://www.facebook.com/dahe70i2?ref=profile#" role="button" id="js_2" style="color: rgb(59, 89, 152); cursor: pointer; text-decoration: none; display: inline-block; zoom: 1; margin-left: 6px; position: relative; top: 1px; "><i class="lock img sp_4amx4v sx_98c925" style="background-image: url(https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yL/r/i_w0lGI-t7X.png); background-size: auto; display: inline-block; height: 12px; width: 12px; bottom: -1px; margin-bottom: -5px; position: relative; vertical-align: top; background-position: -287px -53px; background-repeat: no-repeat no-repeat; "></i></a></div></div></div><div class="_1x1" style="padding-top: 10px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: 14px; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); "><div class="userContentWrapper"><div class="_wk" style="font-size: 13px; line-height: 18px; "><div style="text-align: center;"><b>ﺁﻗﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﺑﺮﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻨﻮ؛ﺷﻠﻮﺍﺭ ﻗﺮﻣﺰ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﻮ؛</b></div><span data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" class="userContent"><div style="text-align: center;"><b>ﮔﻮﺷﻮﺍﺭﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﭘﺴﺮﺍ ﮔﺬﺷﺘﻪ؛</b></div><span dir="rtl"><div style="text-align: center;"><b>ﺍﻣﺮﻭﺯ ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﺩﯾﺪﻡ ﻭﺳﻂ ﺩﻋﻮﺍ ﺩﺍﺷﺖ ﺟﯿﻎ ﻣﯿﺰﺩ</b></div><div style="text-align: center;"><b>:| :| :|&nbsp;</b></div></span></span></div></div></div> text/html 2013-11-24T14:43:52+01:00 sedayekhande.mihanblog.com دریا شیعه زاده مناجات http://sedayekhande.mihanblog.com/post/181 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; ">مناجات یک ش ی ر ا ز ی :</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; "><br></span></div><div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none; ">خدایاخودت میدونی چمه</span></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none; "><br></span></span></div><div style="text-align: center;font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none; ">الهی آمین</span></div></div><div style="text-align: center;font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none; "><br></span></div><div style="text-align: center;font-size: large; "><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none; "><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></span></div> text/html 2013-11-24T13:54:24+01:00 sedayekhande.mihanblog.com دریا شیعه زاده ریاضی http://sedayekhande.mihanblog.com/post/180 <b><font class="Apple-style-span" size="4">ریاضی عزیزم</font></b><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); "><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none; ">.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none; ">.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); "><font class="Apple-style-span" color="#333333" face="'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif"><font class="Apple-style-span" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br>.</span></font></font><br><font class="Apple-style-span" color="#333333" face="'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;">.</span></font><br><br><font class="Apple-style-span" color="#333333" face="'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;">.</span></font><br><font class="Apple-style-span" color="#333333" face="'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;">.</span></font><br><font class="Apple-style-span" color="#333333" face="'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;">لطفا دیگه بزرگ شو ومسائلت رو خودت حل کن:دی</span></font><br><font class="Apple-style-span" color="#333333" face="'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;">با تشکر</span></font></span></b> text/html 2013-11-24T13:49:42+01:00 sedayekhande.mihanblog.com دریا شیعه زاده پرچم بالاست! http://sedayekhande.mihanblog.com/post/179 <div style="text-align: center;"><b>هوراممم عزیزم! ....</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>تیمی که سابقه دسته سه داشته باشه تیم فوتبال نی .... فقط ب درد گل کوچیک می خوره و بس! خخخ</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>جمع کنین بابا!</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2013-11-24T11:09:17+01:00 sedayekhande.mihanblog.com هورام فاتحی پرنیــــــــان جون من اومدم بزن به افتخار اس اس همیشه قهرمان.. http://sedayekhande.mihanblog.com/post/178 <div align="center"><font size="3">یکی از رفقا بهم پیام داده بود که هم اکنون صدای پرسپولیس رو از صدر جدول می شنوین؟!؟!<br>.<br>.<br>.<br>.<br>جای شما خالی جواب دادیم یه فوت بکن توو میکروفن که توی این چندسال حسابی گرد و خاک گرفته...<br><br><br>طفلی نمیدونم کوجا رفت و دیگه جوابمو نداد..؟!؟<br></font></div> text/html 2013-11-19T09:28:49+01:00 sedayekhande.mihanblog.com هورام فاتحی شکست عشقی http://sedayekhande.mihanblog.com/post/177 <p style="text-align: center;"><font size="4"><span style="color: #ff0099;"><strong><span style="font-size: medium;">اولین شکست عشقیمو تو بچگی خوردم...</span></strong></span></font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4"><span style="color: #ff0099;"><strong><span style="font-size: medium;">یه جوجه داشتم اسمش عاقا چنگیز بود،بزرگ که شد؛دیدم مرغــــــــه...</span></strong></span></font></p><font size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font size="4"><span style="color: #ff0099;"><strong><span style="font-size: medium;">ینی کمرم خم شدا...</span></strong></span></font></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><font size="2"><strong><span style="color: #000000;">نخند این یه داستان تلخ عشقیه..میگم نخند..</span></strong></font></p> text/html 2013-11-19T09:21:37+01:00 sedayekhande.mihanblog.com هورام فاتحی واسه این کارساز نیست.. http://sedayekhande.mihanblog.com/post/176 <div style="text-align: center;"><font size="4">خنده&nbsp; بر هر درد بی درمان دواست...<br></font><font size="4">غیر از..؟؟؟<br><br></font><font size="4">غیر از..؟؟<br><br></font><font size="4">غیر از...؟؟<br><br></font><font size="4">غیر از&nbsp;&nbsp;<span style="font-weight: bold;">&nbsp; اسهــــــــــــال..:)))</span><br></font><br><br><font size="3">(من نمیگم ها،دانشمندا میگن)</font><br> </div> text/html 2013-11-19T09:18:50+01:00 sedayekhande.mihanblog.com هورام فاتحی ماکارونی نذری.. http://sedayekhande.mihanblog.com/post/175 <div style="text-align: center;"><font size="3">اگه ندری ماکارونی می دادن...<br>سر "ته دیگش"<br>یه واقعه ی دیگه راه مینداختن ملّت..:)))<br><br>عاقا غیر اینه؟؟<br></font> </div> text/html 2013-11-19T09:16:52+01:00 sedayekhande.mihanblog.com هورام فاتحی از ما گفتن..:)))) http://sedayekhande.mihanblog.com/post/174 <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">دخدر خانومی که<strong> برنزه</strong> کردی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">لدفن ساپورت قرمز نپوش جانم که عینهو <strong>انبردست</strong> میشی...</span></p><p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: medium;"></span></p><p>&nbsp;</p><div id="irc_mimg"><a id="irc_mil" style="border: 0pt none;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;docid=0zxwot8DoTPcrM&amp;tbnid=yJYaV4MGwvCSNM:&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25B3%25D8%25AA&amp;ei=REtIUobbLsfUtQaAzYDwCg&amp;bvm=bv.53217764,d.bGE&amp;psig=AFQjCNFBXg2hEgYPY-xWqUKytMOQu10b0w&amp;ust=1380555960878149" data-ved="0CAUQjRw"><img id="irc_mi" style="margin-top: 40px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Needle_nose_pliers.jpg" alt="" width="200" height="314"></a></div>